صالح نوشت http://salehnevesht.ir 2020-09-22T20:23:46+01:00 text/html 2018-07-28T12:17:49+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی مناجاتی بسیار زیبا از امام سجاد(ع) http://salehnevesht.ir/post/37 <p style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong style=""><font style="" face="Mihan-IransansBold" size="3"><span data-mce-style="font-size: xx-large;" style="">مناجاتی بسیار زیبا&nbsp;</span><span data-mce-style="font-size: large;" style=""><span data-mce-style="font-size: xx-large;" style="">از امام سجاد(ع)</span></span></font></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br>الهی!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دردهایی هست كه نمی توان گفت<br>و گفتنی هایی هست كه هیچ قلبی محرم آن نیست</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br>الهی!</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اشك هایی هست كه با هیچ دوستی نمی توان ریخت<br>و زخم هایی هست كه هیچ مرهمی آن را التیام نمی بخشد<br>و تنهایی هایی هست كه هیچ جمعی آن را پر نمی كند.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br>الهی!</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پرسش هایی هست كه جز تو كسی قادر به پاسخ دادنش نیست<br>دردهایی هست كه جز تو كسی آن را نمی گشاید<br>قصد هایی هست كه جز به توفیق تو میسر نمی شود.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br>الهی!&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تلاش هایی هست كه جز به مدد تو ثمر نمی بخشد<br>تغییراتی هست كه جز به تقدیر تو ممكن نیست<br>و دعاهایی هست كه جز به آمین تو اجابت نمی شود.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br>الهی!</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">قدم های گمشده ای دارم كه تنها هدایتگرش تویی<br>و به آزمون هایی دچارم كه اگر دستم نگیری و مرا به آن ها محك بزنی، شرمنده خواهم شد.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br>الهی!</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">با این همه باكی نیست<br>زیرا من همچو تویی دارم<br>تویی كه همانندی نداری<br>رحمتت را هیچ مرزی نیست<br>ای تو خالق دعا و مالك" آمین"...</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><br>(صحیفه سجادیه)</font></p> text/html 2016-03-20T11:25:36+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی سال نو مبارک http://salehnevesht.ir/post/34 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مے دهم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp; خود را</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نویدِ</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سالِ بهتر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">....</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سالهاست •••❢❢</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; &nbsp;اخوان_ثالث</font></div><div><br></div> text/html 2015-10-22T12:14:41+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی محرم، ماه پیروزی خون برشمشیر http://salehnevesht.ir/post/31 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/93658762667024516050.jpg" alt="محرم"> <div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 21px; line-height: 34px;"><font face="Mihan-Koodak">عزاداری، احیاء خط خون و شهادت، و رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش تاریخ است. «اشك»، زبانِ دل است و «گریه»، فریاد عصر مظلومیّت.</font></span></div> text/html 2015-07-25T04:03:28+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی کوچکی انسان http://salehnevesht.ir/post/30 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/95107329788875185773.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="3">خداوندا...... تو خیلی بزرگی&nbsp;</font></div><div><font size="3">و من خیلی کوچـک&nbsp;</font></div><div><font size="3">ولی جالب اینجاســـت&nbsp;</font></div><div><font size="3">تـــو به ایـــن بزرگـــــــــــــی من کوچک را فراموش نمیکنی ؛&nbsp;</font></div><div><font size="3">ولـــــی من به این کوچــــــکی تو را فرامـــــــــــــــوش کرده ام</font></div> text/html 2015-07-15T06:10:36+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی ساعت شنی http://salehnevesht.ir/post/27 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/55708617468535283241.jpg" alt="ساعت شنی"></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ: ﭼﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺪﻱ ﺑﻮﺩﻩ،&nbsp;</font></div><div><font size="2">ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ!!! ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﺴﺖ؛</font></div><div><font size="2">ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ۸ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻮﻱ ﻭ می بینی ﺷﺪﻩ ۸ ﻭ ﺭﺑﻊ، ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ۹ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻴﺸﻮﻡ!</font></div><div><font size="2">ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺸﺐ ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﻲ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ۱۰</font></div><div><font size="2">ﺷﺪﻩ؛ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ : ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻢ.</font></div><div><font size="2">ﺳﺎﻋﺖ گرد ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ.&nbsp;</font></div><div><font size="2">ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﺪ!!! ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺩﻭﺩ!&nbsp;</font></div><div><font size="2">ﻭ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ، ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ، ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ!</font></div><div><font size="2">ﺍﻳﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ، ﺍﻳﺪﻩ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﻱ ﻓﺮﻳﺒﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ! ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺏ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ ﺍﺳﺖ!&nbsp;</font></div><div><font size="2">ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ﺗﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﻳﺶ ﻣﻲ ﺍﻳﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ‏'ﺧﻂ‏' ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ‏« ﺩﺍﻳﺮﻩ‏»</font></div><div><font size="2">ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ ...</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div><font size="2">.</font></div><div>.</div><div><font size="2">صفحه در اینستاگرام</font></div><div><font size="2">#s-karimi-mehrabadi</font></div> text/html 2015-07-03T11:22:53+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی زندگی دفتری از خاطره هاست http://salehnevesht.ir/post/25 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/10095418129121803244.jpg" alt="زندگی دفتری از خاطره هاست"> <div><br></div><div><div>.</div><div><font size="2">زندگی دفتری از خاطره هاست</font></div><div><font size="2">یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک</font></div><div><font size="2">یک نفر همدم خوشبختی هاست</font></div><div><font size="2">یک نفر همسفر سختی هاست</font></div><div><font size="2">چشم تا باز کنیم عمرمان می‌گذرد</font></div><div><font size="2">زندگی شیرین است، زندگی باید کرد</font></div><div><font size="2">و بدانیم شبی خواهیم رفت</font></div><div><font size="2">و شبی هست که نباشد پس از آن فردایی</font></div><div><font size="2">چشم تا باز کنیم عمرمان می‌گذرد</font></div></div> text/html 2015-06-30T07:51:38+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی عیب جویی http://salehnevesht.ir/post/24 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/77154103432608110937.jpg" alt="سعدی علیه الرحمه"></div><div><br></div><div><font size="3">((متنی بسیار زیبا))</font></div><div><font size="3">سعدى در كتاب گلستان ، خاطرات زیبایى از دوران جوانى و كودكى خود نقل مى كند كه گاه بسیار نكته آموز و دل انگیز است . در یكى از این خاطرات مى گوید:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یاد دارم كه در ایام كودكى ، اهل عبادت بودم و شب ها بر مى خاستم و نماز مى گزاردم و به زهد و تقوا، رغبت بسیار داشتم .شبى در خدمت پدر رحمة الله علیه نشسته بودم و تمام شب چشم بر هم نگذاشتم و قرآن گرامى را بر كنار گرفته ، مى خواندم . در آن حال دیدم كه همه آنان كه گرد ما هستند، خوابیده اند . پدر را گفتم : از اینان كسى سر بر نمى دارد كه نمازى بخواند. خواب غفلت ، چنان اینان را برده است كه گویى نخفته اند، بلكه مرده اند . پدر گفت : تو نیز اگر مى خفتى ، بهتر از آن بود كه در پوستین خلق افتى و عیب آنان گویى و بر خود ببالی!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">گلستان سعدی ، باب دوم ، ص 74</font></div> text/html 2015-06-11T19:56:45+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی فرصت http://salehnevesht.ir/post/22 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/10672199223266099929.jpg" alt=""></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍﺍﮔﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛</font></div><div><font size="3">" ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ "</font></div><div><font size="3">ﻣﯿﺸﻮﺩ " ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ "....</font></div><div><font size="3">ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ</font></div><div><font size="3">ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ</font></div><div><font size="3">ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ،</font></div><div><font size="3">ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽ&nbsp;</font></div><div><font size="3">ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ .. ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ، " ﻓﺮﺻﺖ "&nbsp;</font></div><div><font size="3">ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ</font></div><div><font size="3">ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽ&nbsp;</font></div><div><font size="3">ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩ&nbsp;</font></div><div><font size="3">ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ... ﻗﺪﺭ " ﻟﺤﻈﺎﺕ " ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.</font></div><div><font size="3">ﺯﻧﺪﮔﻲ _ﻣﻨﺘﻈﺮ _ ﻫﻴﭻﻛﺲ _ ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ</font></div> text/html 2015-06-03T07:24:30+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی اللهُـــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَــــــــرَج http://salehnevesht.ir/post/21 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/53707682613286161055.jpg" alt=""> text/html 2014-11-01T14:10:50+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی محرم http://salehnevesht.ir/post/19 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/25893005755643174136.jpg" alt=""> text/html 2014-10-12T17:38:42+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی عید غدیر خم مبارک http://salehnevesht.ir/post/18 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/59240022579628847512.jpg" alt=""> text/html 2014-10-04T18:45:01+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی عید سعید قربان مبارک http://salehnevesht.ir/post/17 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">عید آمد و عید آمد</span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آن عید سعید آمد</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/68482522015725170616.jpg" alt=""></div> text/html 2014-09-28T18:37:44+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی شارژ راحت تمامی اپراتورها و پرداخت قبوص و وایمکس http://salehnevesht.ir/post/16 <div class="yui_3_16_0_1_1411928489075_2731" id="yui_3_16_0_1_1411928489075_3515" style="font-family: Roboto, arial, sans-serif; direction: rtl; color: rgb(64, 64, 64); font-size: 13.3333339691162px; line-height: 20.2222232818604px;"><br></div><div id="yui_3_16_0_1_1411928489075_2729" class="yui_3_16_0_1_1411928489075_2730" style="font-family: Roboto, arial, sans-serif; direction: rtl; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 20.2222232818604px;"><font size="4">فروشگاه رسمی خرید شارژ اینترنتی «من شارژ»<a href="http://mansharj.ir/" class="" id="yui_3_16_0_1_1411928489075_3521" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(66, 127, 237); outline: none; cursor: pointer; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">mansharj.ir</a>&nbsp;با ارائۀ خدمات شارژهای ایرانسل، همراه اول، رایتل، تالیا، وایمکس ایرانسل و خدمات پرداخت انواع قبض‌های خانگی، آمادۀ خدمت‌رسانی به هموطنان عزیز می‌باشد.کابران محترم ایرانسل، می‌توانند علاوه بر استفاده از خدمات سایت &nbsp;<a href="http://www.mansharj.ir/" class="" id="yui_3_16_0_1_1411928489075_3526" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(66, 127, 237); outline: none; cursor: pointer; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">www.mansharj.ir</a>&nbsp;از طریق کُد شارژ #9090*789* تلفن‌های همراه خود را شارژ نمایند.</font></div><div id="yui_3_16_0_1_1411928489075_2729" class="yui_3_16_0_1_1411928489075_2730" style="font-family: Roboto, arial, sans-serif; direction: rtl; color: rgb(64, 64, 64); line-height: 20.2222232818604px;"><a href="http://www.mansharj.ir/" target="_blank" title="من شارژ"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/84725129636916415718.jpg" alt=""></a></div> text/html 2014-08-27T11:02:35+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی نقشه هوایی اقتصاد فرهنگ http://salehnevesht.ir/post/14 <font size="4">من یک چند وقتی رو پرونده ای به نام اقتصاد فرهنگ کار می کردم. به منابع مختلف رجوع کردم. کتابهای مختلف و مقالات زیادی را دیدم. البته در این مسیر استادمان آقای پیغامی هم به من کمک کردند.</font><div><font size="4">در پایان این کار به یک نقشه ی هوایی را برای شناخت بهتر اقتصاد فرهنگ رسیدیم. که این نقشه را از</font><a href="http://uplod.ir/ipbrbmyicjte/naghshe_havayi.pdf.htm" target="" title=""> <font size="5">اینجا</font></a><font size="4">&nbsp;می توانید دانلود کنید.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://uplod.ir/ipbrbmyicjte/naghshe_havayi.pdf.htm" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shiaupload.ir/images/92375218196006785316.jpg" alt=""></a></div> text/html 2013-07-19T09:14:18+01:00 salehnevesht.ir صالح کریمی فریب نماز و روزه مردم را نخورید http://salehnevesht.ir/post/11 <div style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="4" color="#cc0000">امام صادق علیه ‏السلام فرمودند:</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;فریب نماز و روزه مردم را نخورید، زیرا آدمى گاه چنان به نماز و روزه خو مى كند كه اگر آنها را ترك گوید، احساس ترس مى كند، بلكه آنها را به راستگویى و امانتدارى بیازمایید.</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 23px; text-align: justify;"><font size="4">&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 23px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><font size="4"><span style="font-weight: bold;">متن حدیث:</span><br></font></span></div><p style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 23px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">لا تَغتَرّوا بِصَلاتِهِم وَلا بِصیامِهِم، فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَما لَهِجَ بِالصَّلاةِ وَالصَّومِ حَتّى لَو تَرَكَهُ استَوحَشَ ، وَلكِنِ اختَبِروهُم عِندَ صِدقِ الحَدیثِ وأداءُ الأمانَةِ؛</font></span></p><p align="left" style="font-family: Tahoma, Arial; line-height: 23px;"><font size="4">(كافى، ج2، ص104، ح2)</font></p>